ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


Δικαιοδοσία και αρμοδιότητες

Ο οργανισμός είναι ο μόνος και αντιπροσωπευτικός οργανισμός της κατηγορίας των δικαιούχων που εκπροσωπεί στην Ελληνική επικράτεια. Ανάμεσα στις αρμοδιότητες του οργανισμού είναι η είσπραξη και διανομή της εύλογης αμοιβής του άρθρου 49 του Ν. 2121/1993, την οποία ασκεί με βάση το Ν.2121/93 αλλά και το καταστατικό του, στο δικό του όνομα για κάθε δικαιούχο.

Επί πλέον, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες – υποχρεώσεις:

 A. Να καταρτίζει συμβάσεις με τους χρήστες μουσικών έργων για τους όρους εκμετάλλευσης των έργων, καθώς και για την οφειλόμενη αμοιβή

B. Να εισπράττει την αμοιβή του άρθρου 49, Ν. 2121/93 και να κατανέμει μεταξύ των δικαιούχων τα εισπραττόμενα ποσά, σύμφωνα με τον κανονισμό διανομής, ο οποίος έχει εγκριθεί ομόφωνα από Γενική Συνέλευση του οργανισμού

Γ. Να προβαίνει σε κάθε διοικητική ή δικαστική ή εξώδικη ενέργεια για τη νόμιμη προστασία των δικαιωμάτων των δικαιούχων ή των δικαιοδόχων τους

Δ. Να λαμβάνει από τους χρήστες μουσικών έργων κάθε πληροφορία αναγκαία για τον καθορισμό, την είσπραξη και κατανομή των εισπραττόμενων ποσών.