Δείτε εδώ την ΄Εκθεση Διαφάνειας του

ΑΠΟΛΛΩΝ

Στις Εκθέσεις Διαφάνειας  εμπεριέχονται:

  • Ο Ισολογισμός
  • Τα έξοδα διαχείρισης και ο τρόπος υπολογισμού τους
  • Η χρήση μη διανεμητέων ποσών