Διαδικασίες Χειρισμού Καταγγελιών και Επίλυσης Διαφορών

Report

Σας ενημερώνουμε ότι ο ΑΠΟΛΛΩΝ δέχεται πάσης φύσεως καταγγελία, διαμαρτυρία ή παράπονο εκ μέρους μελών του, χρηστών, καθώς και οργανισμών συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων ή ενώσεων αυτών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής στο πλαίσιο συμβάσεων μονομερούς ή αμοιβαίας εκπροσώπησης που έχει συνάψει με τους τελευταίους, σχετικά με κάθε ζήτημα που άπτεται του σκοπού, της λειτουργίας και των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού μας, ιδίως δε για ζητήματα συμβάσεων ανάθεσης διαχείρισης δικαιωμάτων, όρων εισδοχής μελών, εισπράξεων, κρατήσεων και διανομών δικαιωμάτων, αμοιβολογίου εύλογης αμοιβής και διαπραγμάτευσης.

Οι εν λόγω καταγγελίες πρέπει να είναι έγγραφες, επώνυμες, να αναγράφουν την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας με τον καταγγέλλοντα και να συνοδεύονται από οποιοδήποτε στοιχείο αποδεικνύει την ιδιότητα του καταγγέλλοντος και τη βασιμότητα της καταγγελίας κατά την κρίση του καταγγέλλοντος, αποστέλλονται δε στον Οργανισμό μέσω ταχυδρομείου, ταχυμεταφοράς ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@apollon.org.gr ενώ υπάρχει και η δυνατότητα κατάθεσης αυτών από τον καταγγέλλοντα στα γραφεία του Οργανισμού μας κατά τις ώρες λειτουργίας του. Υπάρχει και η δυνατότητα χρήσης εντύπου καταγγελίας που βρίσκεται στα γραφεία του Οργανισμού μας.

Ο καταγγέλλων ενημερώνεται για τη λήψη της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήψη ή την κατάθεσή της. Οι καταγγελίες εξετάζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού μας το αργότερο εντός προθεσμίας δώδεκα (12) εργασίμων ημερών από τη λήψη τους σε τακτική άλλως σε έκτακτη ειδική συνεδρίασή του. Η σχετική απόφαση είναι πάντοτε αιτιολογημένη και γνωστοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον καταγγέλλοντα. Σε περίπτωση αδυναμίας εξέτασης της καταγγελίας ελλείψει στοιχείων, ζητείται από τον καταγγέλλοντα η προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού μας απαντά στον καταγγέλλοντα εντός προθεσμίας επτά (7) εργασίμων ημερών από τη λήψη των συμπληρωματικών στοιχείων.

Οι προδήλως αβάσιμες ή απαράδεκτες καταγγελίες τίθενται στο αρχείο, ομοίως και εκείνες που απορρίπτονται ως νομικά ή ουσιαστικά αβάσιμες, οι καταγγελίες που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης παραπέμπονται στα αρμόδια όργανα του Οργανισμού μας ενώ εκείνες που γίνονται αποδεκτές παραπέμπονται αρμοδίως προς περαιτέρω ενέργειες.

Σε κάθε περίπτωση ενημερώνεται ο καταγγέλλων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, άλλως ταχυδρομικώς.