Δείτε παρακάτω τα μέλη των εταιρικών οργάνων του

ΑΠΟΛΛΩΝ

Το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων του ΑΠΟΛΛΩΝ είναι η Γενική Συνέλευση. Η “Τακτική Γενική Συνέλευση” συγκαλείται ετησίως και κατά τους μήνες Ιούνιο ή Ιούλιο. Στην συνεδρίαση μπορούν  να συμμετέχουν όλοι οι δικαιούχοι εκφράζοντας τις απόψεις τους αλλά το δικαίωμα του “εκλέγειν” και “εκλέγεσθαι” έχουν μόνο τα τακτικά μέλη του οργανισμού. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον ετήσιο Ισολογισμό, Προυπολογισμό του οργανισμού, και την Έκθεση Διαφάνειας. Κάθε τρία (3) χρόνια εκλέγει Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο ενώ σε έκτακτες περιπτώσεις μπορεί να συγκλιθεί  “Έκτακτη Γενική Συνέλευση” επί ειδικού θέματος. Περισσότερα για τις αρμοδιότητες και λειτουργίες της Γενικής Συνέλευσης μπορείτε να διαβάσετε εδώ στο … (Καταστατικό)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΠΟΛΛΩΝ εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση και είναι επταμελές με τετραετή θητεία. Αποτελείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και 3 Μέλη. Συνεδριάζει κάθε μήνα ή όποτε κρίνεται απαραίτητο λόγω εξαιρετικών περιπτώσεων και είναι αρμόδιο για τη λήψη αποφάσεων που άπτονται της λειτουργίας του Οργανισμού. Περισσότερα για τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορείτε να διαβάσετε εδώ στο…(Καταστατικό)

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους:

 • Πρόεδρος: Γρηγόρης Λαμπριανίδης 
 • Αντιπρόεδρος: Κώστας Γανωσέλης 
 • Γραμματέας: Ντίνος Γεωργούντζος 
 • Ταμίας: Τσουπάκης Γιώργος
 • Μέλη
  • Νίκος Δούκας
  • Μιχάλης Ορφανίδης
  • Δημήτρης Χατζηδιάκος

Το Εποπτικό Συμβούλιο του ΑΠΟΛΛΩΝ εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και είναι τριμελές με τριετή θητεία. Καθήκον του είναι να εποπτεύει τη λειτουργία του Οργανισμού και το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζοντας την ετήσια αναφορά του στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Περισσότερα για τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορείτε να διαβάσετε εδώ στο…(Καταστατικό)

Το παρόν Εποπτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους:

 • Πρόεδρος: Βασίλης Βασιλάτος 
 • Μέλη
  • Οδυσσέας Νικολόπουλος
  • Στέλιος Ζαχαρίου
 • Ντίνος Γεωργούντζος

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) διευκολύνει τη συμμόρφωση του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και μεσολαβεί μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων (π.χ. εποπτικές αρχές, υποκείμενα των δεδομένων).

Ο ρόλος του είναι συμβουλευτικός (όχι αποφασιστικός) και δε φέρει προσωπική ευθύνη για τη μη συμμόρφωση με τον Κανονισμό. Υπεύθυνος να διασφαλίζει και να μπορεί να αποδεικνύει ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία.

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τον ΑΠΟΛΛΩΝ είναι:

Καλοχαιρέτης Δημήτρης (Value Systems)