Εγγραφή νέου μέλους

Γενικά

Με βάση το Καταστατικό του “ΑΠΟΛΛΩΝ” (άρθρα 10-12) τα μέλη του οργανισμού μας δύνανται να είναι :

 1. Τακτικά ή
 2. Επωφελούμενα

Επίσης την ιδιότητα του μέλους μπορεί να έχει:

 1. Φυσικό πρόσωπο
 2. Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων
 3. Ανεξάρτητη Οντότητα Διαχείρισης Δικαιωμάτων
 4. Νομικά πρόσωπα που εκπροσωπούν τις ως άνω κατηγορίες Δικαιούχων 

Έγγραφα

Για την εγγραφή νέου μέλους χρειάζονται τα εξής:

 1. Συμπλήρωση Αίτησης Εγγραφής νέου μέλους (Δείτε εδώ)
 2. Υπογραφή Σύμβασης Aνάθεσης  (Δείτε εδώ)
 3. Κατάθεση φόρμας ρεπερτορίου (Κατεβάστε πατώντας εδώ)

Διαδικασία

Σύμφωνα με το Καταστατικό του “ΑΠΟΛΛΩΝ” :

Άρθρο 10ο

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

 

 1. Για την είσοδο στον Συνεταιρισμό μέλους ή επωφελούμενου δικαιούχου, ο υποψήφιος υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού έγγραφη αίτηση, στην οποία δηλώνει υπεύθυνα ότι συντρέχουν στο πρόσωπό του οι θετικές και δεν συντρέχουν οι αρνητικές προϋποθέσεις, οι οποίες τάσσονται από το καταστατικό και τον νόμο για την αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματός του αντιστοίχως. Με την υποβολή της εν λόγω αιτήσεως εγγραφής, τεκμαίρεται αμάχητα ότι ο αιτών έλαβε πλήρη γνώση των διατάξεων του καταστατικού, του κανονισμού διανομής, των κανονισμών και των ισχυουσών αποφάσεων των οργάνων του Συνεταιρισμού και ότι αποδέχεται αυτές ανεπιφύλακτα.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει κατά την ελεύθερη κρίση του για την αποδοχή ή μη της σχετικής αιτήσεως στην πρώτη μετά από την υποβολή της εν λόγω αιτήσεως συνεδρίασή του. Σε περίπτωση μη συνδρομής των θετικών προϋποθέσεων για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους και την καταβολή της συνεταιριστικής μερίδας, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποδεχθεί κατά την ελεύθερη κρίση του την αίτηση εισόδου του αιτούντος υπό το καθεστώς του επωφελουμένου δικαιούχου, όπως κατωτέρω ορίζεται.
 3. Η εγγραφή των νέων μελών/συνεταίρων εγκρίνεται από την επόμενη Γενική Συνέλευση. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται από την απόφαση αποδοχής της αιτήσεώς τους από το Διοικητικό Συμβούλιο, όμως η συμμετοχή των νέων μελών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και η δυνατότητα να αναδειχθούν σε όργανα που προβλέπει το καταστατικό και ο νόμος, επιτρέπεται μετά από την έγκριση της εγγραφής τους από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Συνεταιρισμού.
 4. Η Γενική Συνέλευση των μελών του Συνεταιρισμού αποφασίζει κατά την ελεύθερη κρίση της για την αποδοχή ή μη των αιτήσεων εγγραφής που δεν έγιναν δεκτές από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο υποχρεούται να τις φέρει προς τούτο ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης κατά την πρώτη μετά από την απόρριψη της αιτήσεως συνεδρίασή της. Η Γενική Συνέλευση δεν ερευνά μόνον εάν ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις εισόδου αλλά εξετάζει ελεύθερα εάν η αποδοχή της αιτήσεως βλάπτει τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού ή δύναται να διαταράξει την εύρρυθμη λειτουργία του. Κατά της αρνητικής αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, ο αιτών έχει τα δικαιώματα που ορίζει ο νόμος.
 5.  Μέλη του Συνεταιρισμού που αποχώρησαν, διεγράφησαν ή αποκλείστηκαν ή των οποίων καταγγέλθηκε η σύμβαση ανάθεσης, αποκτούν την ιδιότητα του επωφελουμένου δικαιούχου κατά τους ορισμούς του παρόντος καταστατικού.

Ειδικά

Για λεπτομέρειες σχετικά με την είσοδο νέου μέλους, διαδικασίες εγγραφής και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών, διαβάστε το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του οργανισμού μας εδώ