ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση της από 1/11/2017 Γενικής Συνέλευσης του Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΠΟΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ Συν.Π.Ε.», τα εισπραχθέντα δικαιώματα των μελών και επωφελουμένων δικαιούχων του Οργανισμού, διανέμονται στα μέλη και τους δικαιούχους ή τους κληρονόμους ή διαδόχους αυτών, που έχουν προβεί στις προβλεπόμενες από το καταστατικό του Συνεταιρισμού ενέργειες και πληρούν τις προϋποθέσεις εισόδου σε αυτόν, ως εξής:

 

Δικαιώματα από τη δημόσια εκτέλεση (άρθρο 49 Ν. 2121/1993)

Γενική αρχή: τα δικαιώματα διανέμονται σε ευθεία και απόλυτη αναλογία των συμμετοχών (εκτελέσεων) ενός εκάστου δικαιούχου προς τους προσκομιζόμενους από τους χρήστες καταλόγους χρησιμοποιηθέντων έργων (playlists).

Αναλυτικότερα, η διανομή γίνεται για κάθε προσκομιζόμενο κατάλογο ξεχωριστά, δηλαδή 

α) το ποσόν το οποίο καταβάλει κάθε χρήστης, κατανέμεται στους επί μέρους τίτλους έργων ισομερώς, 

β) το αναλογούν ποσό κάθε τίτλου κατανέμεται στους δικαιούχους (συμμετέχοντες στην εκτέλεση) μουσικούς ισομερώς, ανεξάρτητα από τυχόν πολλαπλές εκτελέσεις περισσοτέρων του ενός μουσικού οργάνου. 

Ενδεχόμενη εμφάνιση σε κατάλογο έργων τίτλου (playlists) ή τίτλων σε περισσότερες της μίας φορές παράγει δικαιώματα ως ξεχωριστός τίτλος.

Τα παραπάνω εφαρμόζονται στη διανομή δικαιωμάτων από ραδιοφωνικούς σταθμούς και λοιπούς χρήστες δημόσιας εκτέλεσης, όπως αναφέρονται στο από 27/10/2017 δημοσιευμένο αμοιβολόγιο μας, σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 και τον Ν. 4481/2017.

Τα δικαιώματα από τηλεοπτικούς σταθμούς διανέμονται επίσης σε ευθεία και απόλυτη αναλογία των συμμετοχών (εκτελέσεων) ενός εκάστου δικαιούχου προς το πρόγραμμα κάθε τηλεοπτικού σταθμού, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη συμβολή της μουσικής σε κάθε είδος τηλεοπτικής εκπομπής, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα ποσόστωσης:  

Ταινίες             25%

Ντοκυμαντέρ   12%

Σήριαλ             12%

Ενημερωτικά magazine (Πρωϊνάδικα, Μεσημεριανά κλπ) 3%

Τηλεπαιχνίδια   2%

Εκπομπές με ζωντανή ορχήστρα (Βάση του νόμου, πληρώνονται μόνο οι επαναλήψεις των εκπομπών και όχι οι ζωντανές εκπομπές)

Εκπομπή πάνω από 2 ώρες     20%

Εκπομπή έως 2 ώρες             15%

Εκπομπή έως 1 ώρα               10%

 

Δικαιώματα βασικών ερμηνευτών

Στις ορχηστρικές παραγωγές (instrumental) ο βασικός ερμηνευτής (solist) δικαιούται το 50% που αναλογεί από την playlist στην παραγωγή αυτή, το δε υπόλοιπο 50% διανέμεται στους υπόλοιπους συντελεστές εφαρμόζοντας αναλόγως τα προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό για την αμοιβή του άρθρου 49 Ν. 2121/1993.

 

 

Δικαιώματα από σήματα τηλεοπτικών εκπομπών

Από το σύνολο των δικαιωμάτων που καταβάλλεται από κάθε τηλεοπτικό σταθμό, ποσοστό 1% διανέμεται στους δικαιούχους εκτελεστές ανάλογα με την συμμετοχή τους

 

Δικαιώματα από σήματα ραδιοφωνικών εκπομπών

Από το σύνολο των δικαιωμάτων που καταβάλλεται από κάθε ραδιοφωνικό σταθμό, ποσοστό 2% διανέμεται στους δικαιούχους εκτελεστές ανάλογα με την συμμετοχή τους

 

Δικαιώματα από την ιδιωτική αντιγραφή (άρθρο 18 Ν. 2121/1993)

Τα εισπραχθέντα ποσά από υπόχρεους καταβολής των δικαιωμάτων αυτών   αθροίζονται και το άθροισμα αυτό διαιρείται με το σύνολο των εκτελέσεων όλων των δικαιούχων από όλες τις κατηγορίες δικαιωμάτων του άρθρου 49. Το πηλίκο της διαίρεσης αποτελεί την τιμή μονάδας, η οποία πολλαπλασιαζόμενη επί τον αριθμό των εκτελέσεων ενός εκάστου δικαιούχου αποτελεί το αναλογούν ποσόν αυτού.

 

Δικαιώματα από τη συμπληρωματική αμοιβή (άρθρο 52 Ν. 2121/1993)

Σε περίπτωση είσπραξης τέτοιας αμοιβής, εφαρμόζονται αναλόγως τα προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό για την αμοιβή του άρθρου 49 Ν. 2121/1993.

 

Δικαιώματα από το εξωτερικό

Εφαρμόζονται αναλόγως τα προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό για την αμοιβή του άρθρου 49 Ν. 2121/1993.

Για κάθε διανομή εκδίδεται ενημερωτικό σημείωμα εκκαθάρισης δικαιωμάτων που παραδίδεται σε κάθε δικαιούχο και περιέχει πληροφορίες για τον αριθμό των εκτελέσεων στις οποίες συμμετείχε ανά είδος δικαιωμάτων και το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί σε αυτές.