Νόμος 3905/2010

ΦΕΚ: Α 219/23.12.2010
ΤΙΤΛΟΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

ΑΡΘΡΟ 46: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

1. Στο άρθρο 49 του ν. 2121/1993 προστίθενται παράγραφοι 6 και 7 ως εξής:

« 6. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης των συγγενικών δικαιωμάτων που λειτουργούν με έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού μπορούν να συστήσουν ενιαίο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης συγγενικών δικαιωμάτων με σκοπό την είσπραξη της εύλογης και ενιαίας αμοιβής που προβλέπεται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης που λειτουργούν με έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού αναθέτουν κατά αποκλειστικότητα στον ενιαίο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης την εξουσία να διαπραγματεύεται, να συμφωνεί το ύψος της αμοιβής, να προβάλλει τις σχετικές αξιώσεις για την καταβολή, να προβαίνει σε κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια και να εισπράττει τη σχετική αμοιβή από τους χρήστες. Ο ενιαίος οργανισμός συλλογικής διαχείρισης συγγενικών δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του είναι ο μόνος αρμόδιος να διαπραγματεύεται, να συμφωνεί το ύψος της αμοιβής, να προβάλλει τις σχετικές αξιώσεις για την καταβολή, να προβαίνει σε κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια και να εισπράττει τη σχετική αμοιβή από τους χρήστες.

Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των χρηστών και του ενιαίου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, το ύψος της εύλογης αμοιβής και οι όροι πληρωμής καθορίζονται από το μονομελές πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Οριστικά περί της αμοιβής αποφαίνεται το αρμόδιο δικαστήριο ύστερα από αίτηση του ενιαίου εισπρακτικού οργανισμού συλλογικής διαχείρισης.

Για τη χορήγηση της έγκρισης λειτουργίας στον ενιαίο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης συγγενικών δικαιωμάτων, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που αφορά τη συλλογική διαχείριση εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 54 έως 58 του ν. 2121/1993.

7. Εκκρεμείς δίκες κατά την ίδρυση του ενιαίου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης συνεχίζονται από τους αρχικούς διαδίκους έως την αμετάκλητη περάτωσή τους.»

2. Στο τέλος του προτελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 2121/1993 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «ύστερα από αίτηση των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης.»

3. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του ν. 2121/1993 προστίθενται δύο νέα εδάφια ως εξής:
«Εφόσον οργανισμός συλλογικής διαχείρισης που λειτουργεί με έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού ασκεί το δικαίωμα της εύλογης και ενιαίας αμοιβής του άρθρου 49 παράγραφος 1 του παρόντος νόμου, τεκμαίρεται ότι εκπροσωπεί όλους ανεξαιρέτως

τους δικαιούχους, ημεδαπούς και αλλοδαπούς, και όλα ανεξαιρέτως τα έργα τους. Εάν στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, υφίστανται περισσότεροι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης για κάθε κατηγορία δικαιούχων, το τεκμήριο ισχύει, εφόσον τα δικαιώματα
ασκούνται από κοινού από όλους τους αρμόδιους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης.»

1

4. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 55 του ν. 2121/1993 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση της υποχρεωτικής συλλογικής διαχείρισης του άρθρου 49 παρ. 1 του παρόντος νόμου.»

5. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 63 του ν. 2121/1993 οι λέξεις «αστυνομική άδεια» αντικαθίστανται με τις λέξεις «άδεια του Δήμου».

6. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 65Α του ν. 2121/1993 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Το ίδιο ισχύει και για την αναπαραγωγή και διανομή υλικών φορέων ήχου εντός καταστημάτων.»

7. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 65Α του ν. 2121/ 1993 μετά τη λέξη «Αστυνομικές» προστίθεται η λέξη «Λιμενικές».

8. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του ν. 2121/1993 η λέξη «ήτοι» αντικαθίσταται από τη λέξη «όπως».

9. Στο τέλος του άρθρου 69 του ν. 2121/1993 προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Ο Κανονισμός Ανάθεσης Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Προμηθειών και παροχής Υπηρεσιών προς τον Ο.Π.Ι. καταρτίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Ι..»

10. Στο άρθρο 3 του π.δ. 311/1994, το δεύτερο εδάφιο του στοιχείου (γ) της παραγράφου 8 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι αποδοχές του προσωπικού καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τους δημοσίους υπαλλήλους.»

11. Στο τέλος του άρθρου 3 του π.δ. 311/1994 προστίθεται νέα παράγραφος 10 ως εξής:
«10. Η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας.»

12. Στο τέλος του άρθρου 5 του π.δ. 311/1994 προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Οι αποδοχές του Διευθυντή του Ο.Π.Ι. ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας.»

13. Στο άρθρο 12 παράγραφος 1 του π.δ. 311/1994 το στοιχείο (ζ) αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ. Δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Προσωπικού με ειδικότητα Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας. Για την πλήρωση των θέσεων απαιτούνται τα προσόντα που ορίζουν οι διατάξεις για το διορισμό δημοσίων υπαλλήλων.»

14. Στο τέλος του άρθρου 72 του ν. 2121/1993 προστίθεται νέα παράγραφος 9 ως εξής:
«9. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, μπορεί να κωδικοποιείται διοικητικά στο σύνολό της η νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα, να αλλάζει η σειρά και η αρίθμηση των διατάξεων και να συνενώνονται ομοειδείς διατάξεις και γενικά να επέρχεται κάθε τροποποίηση αναγκαία για τη διοικητική κωδικοποίηση της νομοθεσίας αυτής.»

15. Η τελευταία περίοδος της παραγράφου 3α του άρθρου 1 του ν. 2557/1997 (ΦΕΚ 271 Α ́) τροποποιείται ως εξής: «Ως βιβλίο θεωρείται, για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, και το CD−ROM, το DVD ROM, οποιοσδήποτε τύπος ψηφιακού κειμένου (αρχείου) που
αναπαράγει ακριβώς το περιεχόμενο συγκεκριμένου βιβλίου, καθώς και το ηλεκτρονικό βιβλίο (e−book).»