Σχετικά με μας

1. Τί είναι ο “ΑΠΟΛΛΩΝ”

Οι Έλληνες μουσικοί έχουν συστήσει τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ελλήνων Μουσικών, με τη νομική μορφή του αστικού μη κερδοσκοπικού συνεταιρισμού (όπως προβλέπεται από τον Ν. 1667/1986) και το διακριτικό τίτλο «ΑΠΟΛΛΩΝ». Έχει εγκριθεί το καταστατικό του με την υπ’ αριθ. 206/1994 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στο οικείο μητρώο Συνεταιρισμών. Χορηγήθηκε η έγκριση για τη λειτουργία του, σύμφωνα με το άρθρο 54, παρ. 4, Ν.2121/93 με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 11083/05.12.1997 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.

2. Σκοπός λειτουργίας

Ο οργανισμός, σύμφωνα με το Ν. 2121/1993 και συγκεκριμένα το άρθρο 54 έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση και προστασία των περιουσιακών συγγενικών δικαιωμάτων των δικαιούχων μουσικών.

 

3.  Γενικές πληροφορίες

  Ο οργανισμός συστάθηκε βάσει του Ν.2121/93, είναι μη κερδοσκοπικός και σκοπός του είναι η είσπραξη και διανομή των δικαιωμάτων των μουσικών όπως αυτά ορίζονται από τα άρθρα 18 και 49 του Ν. 2121/93. Βάσει του νόμου αυτού, ο ερμηνευτής δε μπορεί να εισπράξει μόνος του τα δικαιώματά του, αλλά πρέπει υποχρεωτικά η είσπραξη και διαχείριση να γίνει από οργανισμό συλλογικής διαχείρισης. Έτσι συστάθηκε ο «ΑΠΟΛΛΩΝ», ο οποίος δημιουργήθηκε και διοικείται από μουσικούς. Είναι ο μόνος και αντιπροσωπευτικός οργανισμός για την είσπραξη του συνόλου του ρεπερτορίου στην Ελληνική επικράτεια. Αυτό σημαίνει ότι εισπράττει όχι μόνο για το ελληνικό ρεπερτόριο, αλλά και για το ξένο, το οποίο παίζεται στα ελληνικά ραδιόφωνα και τηλεοράσεις και αποδίδει χρήματα στους αντίστοιχους οργανισμούς του εξωτερικού μεσω συμβάσεων αμοιβαιότητας.
Α ντίστοιχα, οι ξένοι οργανισμοί αποδίδουν στον «ΑΠΟΛΛΩΝ» χρήματα για το ελληνικό ρεπερτόριο που ενδεχομένως παίζεται στα κράτη τους, προκειμένου να διανεμηθεί στους Έλληνες μουσικούς.