Υποχρεώσεις Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης ν. 4481/2017 (ΦΕΚ Α’ 100/20.07.2017)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

(οσδ)

εγκατεστημένων στην ελληνική επικράτεια

σύμφωνα με τον ν. 4481/2017 (ΦΕΚ Α’ 100/20.07.2017)

 

Εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του ν. 4481/2017, δηλ. μέχρι τις 21.01.2018 (οπότε και οφείλουν να προσκομίσουν στον ΟΠΙ τροποποιημένο το καταστατικό τους), τεκμαίρεται ότι οι υφιστάμενες εγκρίσεις λειτουργίας των οσδ κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4481/2017 συνεχίζουν να ισχύουν και εφαρμόζονται σε αυ­τούς όλες οι διατάξεις του ν. 2121/1993 και του ν. 4481/2017.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, εφαρμόζονται οι δι­ατάξεις των άρθρων 46 και 47 περί επιβολής κυρώσεων.

 

Α. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

 

 1. Εκλογή μελών εποπτικού συμβουλίου από τη γενική συνέλευση των μελών (3 έως 9 μέλη) (α. 10 και α. 9 παρ. 2 περ. β υποπερ. αα’).
 2. Διορισμός ορκωτών ελεγκτών από τη γενική συνέλευση των μελών, οι οποίοι συντάσσουν την έκθεση ελέγχου των οικονομικών πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση διαφάνειας (α. 9 παρ. 4 και α. 29 παρ. 3).
 3. Απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών για τον καθορισμό των όρων με βάση τους οποίους οι δικαιούχοι χορηγούν άδειες μη εμπορικής χρήσης (α. 14).
 4. Υπενθύμιση ετησίως στους δικαιούχους της υποχρέωσής τους να ενημερώνουν τον οργανισμό εγγράφως (και με ηλεκτρονικά μέσα) για τα έργα που έχουν ήδη δημοσιεύσει και για τα νέα έργα τους (α. 16).
 5. Ενημέρωση των δικαιούχων πριν από τη σύναψη της σύμβασης ανάθεσης για τα έξοδα διαχείρισης και τις λοιπές κρατήσεις επί των εσόδων από τα δικαιώματα (α. 18 παρ. 2).
 6. Όλες οι οικονομικές συναλλαγές των χρηστών με τους οσδ γί­νονται μέσω τραπεζικού συστήματος είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό με δικαιούχο τον οσδ και ρητή αναφορά στην περίοδο χρήσης που αντιστοιχεί το καταβαλλόμενο ποσό είτε με τη χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών.
 7. Ανάρτηση αμοιβολογίων (και κάθε μεταβολή αυτών) στην ιστοσελίδα τους -ως προϋπόθεση ισχύος τους και άσκησης των αρμοδιοτήτων τους- και κοινοποίησή τους στον ΟΠΙ σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, σε σταθερό σημείο απόθεσης και, εφόσον είναι δυνατό, καθίσταται προσβάσιμο μέσω διασυνδέσεων προγραμματισμού εφαρμογών (α. 23 παρ. 2).
 8. Ανάρτηση συμφωνιών με αντιπροσωπευτικές ενώσεις των χρηστών (καθώς και κάθε τροποποίηση αυτών) στην ιστοσελίδα τους και κοινοποίησή τους στον ΟΠΙ (α. 23 παρ. 3).
 9. Διαμόρφωση ενιαίου μορφότυπου για την ίδια κατηγορίας χρήσης αναφορικά με την υποβολή αναφορών από χρήστες σχετικά με τη χρήση έργων ή αντικειμένων προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα βιομηχανικά πρότυπα και αποστολή σχετικού υποδείγματος στον ΟΠΙ (α. 24 παρ. 1).
 10. Συμπερίληψη της υποχρέωσης του χρήστη υποβολής αναφοράς στην άδεια χρήσης που συνάπτει με τον οσδ.
 11. Παροχή πληροφοριών προς δικαιούχους, άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και χρήστες κατόπιν αιτήματος σύμφωνα με το α. 27.
 12. Ανάρτηση στην ιστοσελίδα τους των στοιχείων του α. 28 σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο και σε σταθερό σημείο απόθεσης, καθώς και επικαιροποίηση αυτών, (με επιφύλαξη αυτών που έχουν προθεσμία να πραγματοποιηθούν αργότερα, δηλ. στοιχεία α’, ια’ (ως προς το α. 42) και ιβ’).

 

Συγκεκριμένα τα στοιχεία αυτά είναι τα ακόλουθα:

α) το καταστατικό,

β) τους όρους εισόδου μέλους και λήξης της σύμβασης ανάθεσης για τη διαχείριση των δικαιωμάτων, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο καταστατικό,

γ) τις τυποποιημένες συμβάσεις αδειών χρήσης και τα ισχύοντα αμοιβολόγια, στα οποία περιλαμβάνονται και οι εκπτώσεις, αν υπάρχουν,

δ) συμφωνίες με αντιπροσωπευτικές ενώσεις χρηστών για τον καθορισμό αμοιβών,

ε) τα κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 31 πρόσωπα που διαχειρίζονται τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, τα μέλη του διοικητικού και του εποπτικού συμβουλίου, τον γενικό διευθυντή,

στ) τον τρόπο διανομής των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους και τον κανονισμό διανομής δικαι­ωμάτων ανά κατηγορία δικαιούχων, στον οποίο αποτυ­πώνεται η ακριβής μέθοδος διανομής,

ζ) τα έξοδα διαχείρισης και τον τρόπο υπολογισμού τους,

η) τις κρατήσεις, πλην των εξόδων διαχείρισης, επί των εσόδων από τα δικαιώματα και επί των εσόδων από την επένδυση των εσόδων αυτών,

θ) τον κατάλογο των συμβάσεων εκπροσώπησης, τις οποίες έχει συνάψει και τα ονόματα των αντισυμβαλλό­μενων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης,

ι) τη χρήση των μη διανεμητέων ποσών, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης ποσών για κοινωνικές, πολιτι­στικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες,

ια) τις διαδικασίες χειρισμού καταγγελιών και επίλυσης διαφορών που είναι διαθέσιμες σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 44 έως 45,

ιβ) την κατά το άρθρο 29 ετήσια έκθεση διαφάνειας,

ιγ) τους κατά το άρθρο 14 όρους χορήγησης αδειών μη εμπορικής χρήσης,

ιδ) τον μορφότυπο βάσει του οποίου υποβάλλονται από τον χρήστη στον οσδ οι απαραίτητες πληροφορίες για τη χρήση του έργου βάσει του άρθρου 24,

ιε) τις διαδικασίες για τη διόρθωση των δεδομένων της παραγράφου 3 του άρθρου 33 ή των πληροφοριών που παρέχονται βάσει του άρθρου 34,

ιστ) την απόφαση επιβολής κύρωσης στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, αν υπάρχει,

ιζ) τα κριτήρια περιορισμού του δικαιώματος ψήφου στη γενική συνέλευση των μελών οργανισμού συλλογι­κής διαχείρισης ή της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρι­σης του άρθρου 50,

ιη) τα δικαιώματα των δικαιούχων που περιλαμβάνο­νται στις παραγράφους 1 έως 5 του άρθρου 12 και

ιθ) το ρεπερτόριό του, το οποίο οφείλει να επικαιροποιεί τουλάχιστον ανά έξι (6) μήνες.

 1. Αν οι οσδ λειτουργούν με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, οι μετοχές της εται­ρείας αυτής είναι υποχρεωτικώς ονομαστικές στο σύ­νολό τους και εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 5, 6, 7 και 9 του άρθρου 24 του ν. 1746/1988 (Α’2) (α. 8 παρ. 2).

 

 

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

 

Τα έξοδα διαχείρισης των οσδ (των οποίων τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά τους υπερβαί­νουν το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ) δεν πρέπει να υπερβαίνουν συνολικά κατά μέσο όρο ποσοστό 25% των ακαθάριστων εσόδων τους από δικαιώματα, εξαιρουμένων των δαπανών δικαστικής διεκδίκησης των δικαιωμάτων των μελών του, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 18 (α. 53 παρ. 6).

 

 

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

 

 1. Παροχή δυνατότητας στους δικαιούχους να επικοινωνούν με τους οσδ με ηλεκτρονικά μέσα ακόμη και για την άσκηση των δικαιωμάτων τους (α. 13 παρ. 3).
 2. Υποβολή στον ΟΠΙ πλήρους καταλόγου με τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαιούχων των οσδ, στα οποία περιλαμβάνονται οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους (e-mail) (α. 13 παρ. 4 β’ εδ.).
 3. Τήρηση κατάλληλων μητρώων μελών, αδειών και χρήσεων των έργων και άλλων προστατευόμενων αντικειμένων προστασίας για τον σκοπό της επιμελούς συλλογής και διαχείρισης των εσόδων από τα δικαιώματα (α. 17 παρ. 1 γ’ εδ.).
 4. Τήρηση ξεχωριστά στους λογαριασμούς τους:

α) έσοδα από δικαιώματα και κάθε έσοδο που προκύπτει από την επένδυση εισπράξεων από δικαιώματα και

β) ίδια περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει και έσοδα που προκύπτουν από τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία, από τα έξοδα διαχείρισης ή από άλλες δραστηριότητες (α. 17 παρ. 2).

 

 1. Παροχή δυνατότητας στους χρήστες να επικοινωνούν με αυτούς με ηλεκτρονικά μέσα (α. 22 παρ. 5).
 2. Θέσπιση πλαισίου και διαδικασίας υποβολής και διεκπεραίωσης καταγγελιών για τους δικαιούχους και για τους οσδ στο πλαίσιο συμβάσεων εκπροσώπησης και ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα τους με ευδιάκριτο τρόπο, όπως και των στοιχείων που απαιτούνται προκειμένου να είναι εφικτή η υποβολή καταγγελιών (α. 42).

 

 

Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

 

 1. Τήρηση της διαδικασίας για τη διανομή των δικαιωμάτων στους δικαιούχους (α. 19).
 2. Διανομή και καταβολή των δικαιωμάτων που οφείλονται σε άλλους οσδ στο πλαίσιο συμβάσεων εκπροσώπησης (α. 21).
 3. Παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών σε κάθε δικαιούχο που του αναλογούν δικαιώματα ή στον οποίο κατέβαλε δικαιώματα για το προηγούμενο έτος χρήσης (α. 25).

Η ίδια υποχρέωση παροχής πληροφοριών υφίσταται και όταν ο οσδ έχει ως μέλη οντότητες που είναι αρμόδιες για τη διανομή των εσόδων από τα δικαιώματα στους δικαιούχους, εάν αυτές δεν τις έχουν ήδη στην κατοχή τους.

 1. Παροχή πληροφοριών στον οσδ για λογαριασμό του οποίου αναλαμβάνει τη διαχείριση δικαιωμάτων στο πλαίσιο σύμβασης εκπροσώπησης (α. 26).

 

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι τουλάχιστον οι ακόλουθες:

α) τα έσοδα από τα δικαιώματα που αναλογούν και τα ποσά που καταβάλλονται από τον οσδ ανά κατηγορία εξουσιών που διαχειρίζεται και ανά είδος χρήσης για τα δικαιώματα που διαχειρίζεται σύμφωνα με τη σύμβαση εκπροσώπησης,

β) τα έσοδα από δικαιώματα που αναλογούν και τα οποία δεν έχουν καταβληθεί για οποιαδήποτε χρονική περίοδο,

γ) οι κρατήσεις που γίνονται για τα έξοδα διαχείρισης,

δ) οι κρατήσεις που γίνονται για κάθε σκοπό εκτός των εξόδων διαχείρισης που αναφέρονται στο άρθρο 18,

ε) πληροφορίες για τη χορήγηση ή μη αδειών σε σχέση με τα έργα και άλλα ζητήματα που προβλέπονται στη σύμβαση εκπροσώπησης,

στ) αποφάσεις που εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση των μελών, εφόσον οι αποφάσεις αυτές αφορούν στη διαχείριση των δικαιωμάτων δυνάμει της σύμβασης εκπροσώπησης.

 

 

Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

 

 1. Προσκόμιση στον ΟΠΙ του τροποποιημένου καταστατικού.
 2. Ενημέρωση των δικαιούχων που έχουν ήδη αναθέσει τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους στους οσδ για τα δικαιώματα που προβλέπονται στις παρ. 1 έως 5 του άρθρου 12 και στο άρθρο 14 με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο κρίνουν οι οσδ πρόσφορο.
 3. Υποβολή ατομικής δήλωσης στη γενική συνέλευση των μελών από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τον γενικό διευθυντή και τους διευθυντές, και γενικότερα τα πρόσωπα που διαχειρίζονται τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του οσδ, όπως και τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
 • α) οποιαδήποτε συμφέροντα στον οσδ,

β) κάθε αμοιβή, αποζημίωση ή παροχή που έλαβε από τον οσδ κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συνταξιοδοτικές, ασφαλιστικές παροχές, οι παροχές σε είδος και άλλα είδη παροχών,

γ) τα ποσά που έλαβε κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος ως δικαιούχος από τον οσδ,

δ) δήλωση σχετικά με οποιαδήποτε πραγματική ή δυνητική σύγκρουση μεταξύ προσωπικών συμφερόντων και συμφερόντων του οσδ ή μεταξύ υποχρεώσεων έναντι του οσδ και υποχρεώσεων έναντι οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου (α. 31 παρ. 2 και α. 10 παρ. 3).

 

 

 

ΣΤ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΟ 2018 ΚΑΙ ΘΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ 2017

 

Σύνταξη ειδικής έκθεσης διαφάνειας (α. 29 με περιεχόμενο, όπως προβλέπεται στο α. 30) και δημοσίευσή της το αργότερο οκτώ μήνες μετά το τέλος κάθε φορολογικού έτους.

 

 

Ζ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

 

Τα έξοδα διαχείρισης των οσδ (των οποίων τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά τους υπερβαί­νουν το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ) δεν πρέπει να υπερβαίνουν συνολικά κατά μέσο όρο ποσοστό 22% των ακαθάριστων εσόδων τους από δικαιώματα (α. 53 παρ. 6).

 

 

Η. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

 

 1. Τα έξοδα διαχείρισης των οσδ (των οποίων τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά τους υπερβαί­νουν το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ) δεν πρέπει να υπερβαίνουν συνολικά κατά μέσο όρο ποσοστό 20% των ακαθά­ριστων εσόδων τους από δικαιώματα.

(Το ποσοστό δεν ισχύει για νεοσυσταθέντες οσδ και μέχρι και για τρία (3) έτη από την έναρξη λειτουργίας τους, υπό τον όρο ότι στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου εξετάζεται και διαπιστώ­νεται από τη γενική συνέλευση ή το εποπτικό συμβούλιο για τις αοδ του άρθρου 50 η ανάγκη να διατηρηθεί η υπέρβαση του ανωτέρω ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%)).

 1. Για τους οσδ των οποίων τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά τους δεν υπερβαί­νουν το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, τα έξοδα διαχείρισης δεν πρέπει να υπερβαίνουν συνολικά κατά μέσο όρο ποσοστό 25% των ακαθάριστων εσόδων τους.

Leave a Reply